Ne aramıştınız?

+90 532 651 08 79 +90 532 651 08 79 +90 507 215 66 82 +90 507 215 66 82 +90 507 215 66 82 +90 507 215 66 82

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

 

İşbu “Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kartekmakina Servis Ticaret Anonim Şirketi (“Kartekmakina”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. Ayaz Plaza Sitesi No: 5b/7 Halkalı Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne , 746449-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Kartekmakina Servis Ticaret Anonim Şirketi olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

https://www.kartekmakina.com/tr/ üzerinden tarafımız ile paylaşacağınız ad soyad, T.C. kimlik numarası, unvan, firma adı, e-posta adresi, telefon numarası, sipariş bilgisi, talep bilgisi, fatura, hesap bilgileri, kart bilgileri, banka bilgileri ve işlem güvenliğine dair kişisel verileriniz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sipariş taleplerinizin kayıt altına alınması, online platform üzerinden verilecek siparişlerin ifası amacıyla ve sözleşmenin kurulması, teknik altyapıda aksaklık yaşanması halinde tarafınız ile iletişime geçmek, Kartekmakina faaliyetlerinin ve ürünlerinin tanıtılması ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin tamamlanması, talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve takip edilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşmenin ifası kapsamında gerekli tüm işlemlerin yapılabilmesi amaçları ile Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yukarıda sayılan amaçlar kapsamında işlenecektir.

Bununla birlikte, https://www.kartekmakina.com/tr/ web sitesi üzerinden yapacağınız alışveriş işlemleri esnasında ödeme aşamasına geçmeden önce paylaşacağınız kişisel verileriniz, ödeme ile ilgili teknik aksaklık, bağlantı veya sipariş sorunu yaşamanız halinde Kartekmakina tarafından sizlere teknik destek ve çözüm sağlamak amaçları ile sınırlı olacak şekilde işlenebilecek olup ticari ileti kapsamında olmayacak şekilde tarafınıza arama yapılabilecektir. Bu aramaları cevaplandırıp Kartekmakina ile olan alışveriş sürecini ilerletmeniz halinde yukarıda yer alan kişisel verilerin işlenme amaçları kapsamında kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Aramaları reddetmeniz halinde ise ödeme sayfasına kadar paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz anonim olarak Kartekmakina tarafından işlenecektir.

Ayrıca sitemize giriş yapan ziyaretçilerimizin IP ve Log kayıtları 5651 sayılı yasa kapsamında 2 yıl süre ile saklanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Kartekmakina tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında şubelerimize, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanız/olumlu aksiyonunuz dahilinde yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza, grup şirketlerimize ve kullanılan elektronik sistemlere ait altyapı sunucularının yurt dışında olması halinde sunucuların bulunduğu yurt dışındaki yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Açık rıza” hukuki sebeplerine dayalı olarak Kartekmakina web sitesi üzerinden toplanmaktadır. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz tarafınıza geri dönüş sağlanması amacı ile paylaşmanız halinde web sitesi, e-mail ortamı, telefon veya sosyal platformlar vasıtası ile de toplanabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinize ilişkin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir dilekçenizi Pakistan Bulvarı, 1204/6 Sokak No:40/I Hakapınar / Konak / İZMİR adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak  kartekmakina@hs01.kep.tr KEP adresine iletebilir veya Kartekmakina sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden info@kartekmakina.com adresine gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.